Tuy nhiên, đối với những video đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan và tuân thủ các quy tắc, người sáng tạo sẽ nhận được 20% chia sẻ doanh thu trên các video đủ điều kiện, với một phần riêng sẽ thuộc về chủ sở hữu quyền và Meta.

Đó có thể là một bổ sung hữu ích, mở ra năng lực sáng tạo mới và tiềm năng kiếm tiền.

Danh sách đầy đủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện để được Chia sẻ doanh thu từ âm nhạc là:

  • Video trên Facebook phải có thời lượng từ 60 giây trở lên và được tải lên Trang Facebook.
  • Bài hát nổi bật phải có trong thư viện Nhạc được cấp phép , nơi chứa tất cả các bài hát đủ điều kiện để Chia sẻ Doanh thu Âm nhạc.
  • Phải có một thành phần hình ảnh trong video; bản thân âm nhạc được cấp phép không thể là mục đích chính của video.

Meta nói rằng chương trình Chia sẻ Doanh thu Âm nhạc mới sẽ bắt đầu được triển khai từ hôm nay cho những người sáng tạo video ở Hoa Kỳ, trước khi triển khai toàn cầu ‘nơi âm nhạc có sẵn trên Facebook’ trong những tháng tới.